Follow by Email

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การลงสาเหตุการตาย


                 ข้อพึงสังเกตในการลงสาเหตุการตาย
1.ถึงแม้ว่าทราบแน่ชัดว่าโรคติดเชื้อหรือปรสิตบางชนิดเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งบางอย่างเช่น พยาธิใบไม้ในตับ เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในตับ แต่เวลาตายเราจะลงสาเหตุการตายเป็นโรคมะเร็ง ยกเว้น HIV ที่ทำให้เกิด kaposi’s  sarcoma แล้วตายกรณีนี้ให้สาเหตุการตายเป็นHIV
2. วัณโรคของระบบประสาทหรือวัณโรคอวัยวะอื่น ร่วมกับวัณโรคปอด ให้ลงสาเหตุการตายเป็นวัณโรคปอด ยกเว้นทราบแน่ชัดมาก่อนมาก่อนว่าเป็นวัณโรคปอด
3. ถ้าผู้ตายเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิต (septicemia) หลังการบาดเจ็บเล็กน้อย    เช่น แผลถลอก ฟกช้ำ ห้อเลือด แมลงไม่มีพิษกัด first degree burn ให้ลงสาเหตุการตายเป็น Septicemia  หรือไฟลามทุ่ง   ไม่ใช่สาเหตุของการบาดเจ็บเล็กน้อย    แต่ถ้าบาดเจ็บมากกว่านั้นให้ลงสาเหตุการบาดเจ็บเป็นสาเหตุการตาย
4.ไม่ลงสาเหตุการตายว่าจากการสูบบุหรี่  ถึงแม้ว่าน่าจะเป็นสาเหตุ เช่น มะเร็งปอด    และหลอดลม  โรคหัวใจขาดเลือด ถุงลมปอดโป่งพอง  หรือโรคปอดเรื้อรัง  เช่นเดียวกับไม่ลงสาเหตุการตายว่าดื่มสุรา   ในผู้ที่ตายจากตับแข็งเพราะสุรา
5. ไม่ลงอัมพาต เป็นสาเหตุการตายถ้าทราบสาเหตุของอัมพาต
6.ไม่ลงความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตาย ถ้ามีความผิดปกติบางอย่างด้วย
     - ควรลงเป็นโรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง ถ้าหัวใจผิดปกติหรือมี   Heart failure
     - ควรลงเป็นโรคไตจากความดันโลหิตสูง  ถ้าไตผิดปกติ เช่น ไตวาย ไตหดเล็กลง
     - ควรลงเป็นโรคหัวใจและไต จากความดันโลหิตสูง ถ้าทั้งหัวใจและไตผิดปกติ
     - ควรลงเป็นโรคหัวใจขาดเลือดถ้ามี Ischeamic heart disease
     - ควรลงเป็นเส้นเลือดสมองแตกหรือตีบตัน ถ้ามี CVA
7.ลงสาเหตุการตายเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ถ้าพบ Ischeamic heart disease
ใน / ร่วมกับ โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง  โรคไตจากความดันโลหิตสูง
Essential hypertension  หรือหลายโรคพร้อมกัน
8.ไม่ลงสาเหตุการตายเป็น Atherosclerosis ซึ่งเป็นสาเหตุของหลายโรคแต่ลงชื่อโรคไปเลย  เช่น  ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ     CVA
9.ไม่ลงสาเหตุการตายเป็น  ไข้หวัด (Common clod) หรือทางเดินหายใจส่วนต้นอักเสบเฉียบพลันถึงแม้จะเป็นเหตุนำของหลายโรค แต่ลงชื่อโรคไปเลย  เช่น  เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  ฝีในสมอง  หูน้ำหนวก
10.ไม่ลงลักษณะของการบาดเจ็บหรือเป็นพิษที่เกิดจากสาเหตุภายนอกเป็นสาเหตุการตาย  แต่ให้ลงสาเหตุของการบาดเจ็บหรือเป็นพิษนั้น  เช่น  ลงสาเหตุตายเป็น ฆ่าตัวตายโดยกระโดดจากที่สูง  ไม่ลงว่าตายจากกะโหลกศรีษะแตกสมองฉีกขาด
11.ถ้ามีบาดแผลจากอะไรก็ตามแล้วเป็นบาดทะยักตาย ให้ลงสาเหตุตายเป็นบาดทะยัก
12. ถ้าเป็นลมชัก (Epilepsy) แล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงตายให้ลงสาเหตุตายเป็นโรคลมชัก
รูปแบบการตาย (MODE  OF  DEATH) ที่ห้ามเขียนคือ
1.คำที่แสดงว่า อวัยวะสำคัญหยุดทำงาน
2.เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตไม่นาน เช่น หัวใจล้มเหลว  หายใจล้มเหลว ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว สมองหยุดทำงาน  หัวใจหยุดเต้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น